Temnota

[Ceska verze]

Temnota vstoupila, když jsem ji nejméně předpovídala.

Nebylo kde se schovat, kde utéct,

jak jsem udělala mnohokrát předtím,

předstírajíc jen slunce obývá nebe.

Tentokrát to ale bylo jiné.

Temnota mě pohltila a neviděla jsem konce.

———

Tolik bolesti.

______

___________

Uprostřed toho všeho, stará babizna oděna v černém se přiblížila.

Její hlas zaskřípal jako hnijící dům foukán studeným větrem.

Věděla jsem, že je Smrt, ale když se jemně dotkla mé ruky,

srdcem mi projel ztracený cit a hledaná úleva se rozlela unaveným tělem.

“Neutíkej ode mne, mé dítě”, řekla.

“V každé tmavé komnatě – truhla se zlatem.

Temná dáma a zářící pán se berou.

Budeš úplná.

Dovol mi, abych udělala to, proč tu jsem,

nech umřít, propusť sama sebe.”

__________

Poslechla jsem a tuhá, stará kůra počala pukat,

poté odlupovat a padat na zem, část po části:

očekávání,

přetvářka,

hodnost a poslušnost,

strach z temnoty, strach ze sebe samé.

_____ 

Když všechny dopadly na zem,

kohout zakokrhal

a já se nadechla novým, hlubokým dechem.

Stále zraněná, ale skutečná.

Cítila jsem všechny spadlé části,

ale už dále nebyly mnou.

Vykročila jsem prvním, druhým krokem,

Nevědějíc, kde mě vezmou,

mě, dítě temné dámy a zářícího pána.

_____

Darkness

[English Version]——–

Darkness entered when I least foresaw it.

There was no place to hide, no place to run,

just as I’d done, many times past,

pretending only the sun inhabits skies.

Yet this time was different.

Darkness swallowed me and I could see no end.

__________

So much pain.

__________

 

In the midst of it all, an old hag dressed in black approached me.

Her voice creaked like a rotting hut blown about in a cold wind.

I knew she was Death but when she gently touched my hand,

my heart melted and a sought relief spread through my tired body.

“Don’t run away from me, my child” she said.

“There is a chest filled with gold in each dark chamber.

The dark lady and bright lord are getting married.

You will be whole.

Allow me what I am here to do,

Let yourself die, let go.”

__________

I listened and the tough, old bark started cracking,

then peeling off and falling, piece by piece:

expectations,

pretence,

niceness and obedience

fear of darkness, fear of me.

__________

When they all fell to the ground,

the cockerel crowed

and I took a new, deep breath.

I still hurt but was real.

I could feel all the pieces

but no longer were they me.

So I took the first step, then the second,

not knowing where they would take me,

a child of the dark lady and bright lord.

__________

The grail of the Sun and Moon

This painting has been inspired by listening to a meditation.

Sensing the Sun on the right hand side, perceiving its vibrant energy, allowing it to warm the whole body, dissolve any ice in the heart or pains in the deep roots of our being.

Sensing the Moon on the left hand side, perceiving its mysterious energy, allowing the whole body to open to intuition, to widen our heart space to gain deeper understanding.

Then plaiting the beams of the Sun and Moon together, drawing them deep into the Mother Earth until gently touching her heart, honouring her whilst receiving her embrace.

 

HolyGrail-edit

Pohar slunce a mesice

Tento obrazek byl inspirovan poslechem meditace.

Citeni slunce na prave strane, vnimani jeho zive energie. Dovolit, aby prohralo cele telo, rozpustilo jakykoliv led v srdci ci bolesti v korenech, hluboce prorostlych do nasi bytosti.

Citeni mesice na leve strane, vnimani jeho tajemne energie. Dovolit, aby otevrelo cele telo intuici, rozsirilo nas srdecni prostor za ziskanim hlubsiho pochopeni.

Pak zapletat dohromady paprsky slunce a mesice, vezt je do hlubin Matky Zeme, az se jemne dotknou jejiho srdce, prinasejic ji doceneni a prijimat jeji objeti na zpatek.

(uf, to bylo narocne prelozit; je na case rozepsat tu cestinu 🙂 )

 

Changing the Guard

 

And she rises from endless waters of the realm.

There is no stopping, there is no trying.

Like the sun which emerges after long night.

She accepts the reign from the brave knight

who now tired falls into a sweet slumber,

calm waves lullabying his constant battles.

 

She rises to a new bright day,

bringing love, care, gentleness and peace.

Oh Mother, spread your soft wings over all,

restore balance, comfort our weary souls.

 

It is your time to come, beaming light,

turning bright all that has stayed dark.

Calming waves stirred for ages,

embracing those who have not been heard,

reinstating justice, liberating uniqueness,

tolerating all in an unrehearsed dance.

Whilst the knight sleeps, make the blend

which will merge with his old ways,

until transformed, combined strength,

loving action cannot hold fighting,

no more losers, no more greed.

 

And she rises, there is no stopping,

like wild waters, playfully lifting the dam,

like long forgotten lava from volcanos,

like light, suddenly appearing at horizon,

changing it all, nothing will ever remain the same…

GuardChange-edit

 

Forest Fairy II

A fairy leans against the log at those times

when the blue seas spread around in the deep woods.

 

Should you be lucky, passing by,

sit down beside her to share the tale of your life.

 

She will listen intently,

then scoop the sea in her palms,

blowing and blowing until sky butterflies

flicker and enter your heart

where they plant and grow to bloom.

 

From that moment, the bells will ring to greet the life.

The bluebells, planted deep inside your heart,

singing in sweet harmonies with their siblings all around.

Fairy2edit